KJØPSBETINGELSER

NAVN: MATMOSFÆRE AS

EPOST: MARTHA@MATMOSFAERE.NO

TELEFON: 91143480

ADRESSE: DALEVEGEN 3, 3550 GOL

ORGANISASJONSNUMMER:925155276

LEVERINGSBETINGELSER

MATMOSFÆRE AS TILBYR IKKE LEVERING, KUN HENTING I BUTIKK.

RISIKOEN FOR VAREN

RISIKOEN FOR VAREN GÅR OVER PÅ KJØPEREN NÅR TINGEN ER OVERTATT AV KJØPEREN I HENHOLD TIL AVTALEN. HVIS LEVERINGSTIDEN ER KOMMET OG KJØPEREN UNNLATER Å OVERTA EN VARE SOM ER STILT TIL HANS ELLER HENNES RÅDIGHET ETTER AVTALEN, HAR KJØPEREN LIKEVEL RISIKOEN FOR TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES EGENSKAPER VED VAREN SELV.

BESTILLING

DU SER HVA SOM ER IGJEN AV ET PRODUKT INNE PÅ HVER PRODUKTSIDE. NÅR DIN BESTILLING ER REGISTRERT, VIL DU MOTTA EN BESTILLINGSBEKREFTELSE PER E-POST. HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE DIN BESTILLING, KAN DU TA KONTAKT PÅ MARTHA@MATMOSFAERE.NO, HUSK Å MARKERE E-POSTEN MED ORDRENUMMER OG EMNE. VI TAR FORBEHOLD OM AT VARELAGERET I NETTBUTIKKEN, KAN INNEHOLDE FEIL. SKULLE DU MOT FORMODNING OPPLEVE AT VI ER UTSOLGT FOR ET ELLER FLERE PRODUKTER I DIN BESTILLING, BELASTES DU SELVSAGT IKKE FOR VAREN(E) SOM IKKE KAN LEVERES. ØNSKER DU Å KANSELLERE EN BESTILLING/ VARE, MÅ DU KONTAKTE OSS FORTEST MULIG PER TELEFON ELLER EPOST.

PRIS

DEN OPPGITTE PRISEN FOR VAREN OG TJENESTER ER DEN TOTALE PRISEN KJØPER SKAL BETALE. DENNE PRISEN INKLUDERER ALLE AVGIFTER OG TILLEGGSKOSTNADER. YTTERLIGERE KOSTNADER SOM SELGER FØR KJØPET IKKE HAR INFORMERT OM, SKAL KJØPER IKKE BÆRE.

BETALING

MVA PÅ 15% INNGÅR I ALLE PRISER. PERSONER BOSATT PÅ STEDER SOM HAR MVA-FRITAK, MÅ TA KONTAKT PÅ MARTHA@MATMOSFAERE.NO VEDRØRENDE DETTE. DET TILKOMMER INGEN ANDRE AVGIFTER PÅ DITT OPPRINNELIGE KJØP, ENN DET SOM STÅR OPPLYST I BESTILLINGSBEKREFTELSEN DU MOTTAR PER E-POST. ALLE PRISER ER I NORSKE KRONER.

KORTBETALING

SLIK GJØR DU:
 • FYLL INN ALLE OPPLYSNINGER OM DEG SELV, OG DIN ADRESSE.
 • VELG BETALING MED VISA ELLER MASTERCARD.
 • FYLL INN KORTNUMMER, UTLØPSMÅNED OG -ÅR OG SIKKERHETSKODEN PÅ BAKSIDEN AV KORTET (DE TRE SISTE SIFRENE I SIGNATURFELTET).
 • FYLL INN KODE FRA KODEBRIKKE, PASSORD ELLER LIGNENDE FOR Å GJENNOMFØRE KJØPET MED 3D-SECURE.
 • BELØPET RESERVERES PÅ DIN KONTO UMIDDELBART ETTER BESTILLING, OG VIL DERETTER IKKE VÆRE TILGJENGELIG PÅ DITT BETALINGSKORT FØR RESERVASJONEN EVENTUELT BLIR UTLØST.
 • RESERVASJONEN VIL IKKE TREKKES FRA DITT BETALINGSKORT FØR BESTILLINGEN ER BEHANDLET.
 • LEGG INN ØNSKET HENTEDATO
 • SIKKERHET

  MATMOSFÆRE AS TILBYR KUN SIKRE BETALINGSLØSNINGER FRA ANNERKJENTE BETALINGSTILBYDERE. ØNSKER DU Å VITE HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI REGISTRERER, KAN DU LESE OM DETTE UNDER «PERSONVERN«. HAR DU ANDRE SPØRSMÅL ANGÅENDE SIKKERHET, KAN DU TA KONTAKT PÅ MARTHA@MATMOSFAERE.NO.

  AVTALEINNGÅELSE

  AVTALEN ER BINDENDE FOR BEGGE PARTER NÅR KJØPEREN HAR SENDT SIN BESTILLING TIL SELGEREN. AVTALEN ER LIKEVEL IKKE BINDENDE HVIS DET HAR FOREKOMMET SKRIVE- ELLER TASTEFEIL I TILBUDET FRA SELGEREN I BESTILLINGSLØSNINGEN I NETTBUTIKKEN ELLER I KJØPERENS BESTILLING, OG DEN ANNEN PART INNSÅ ELLER BURDE HA INNSETT AT DET FORELÅ EN SLIK FEIL.

  REKLAMASJON

  DU MÅ REKLAMERE INNEN RIMELIG TID DERSOM DU OPPDAGER FEIL ELLER MANGLER VED VAREN. TA KONTAKT PÅ E-POST ELLER TELEFON OG VIS TIL DITT ORDRENUMMER OG BESKRIV FEILEN ELLER MANGELEN. VI VIL EVALUERE OM FEILEN ELLER MANGELEN, GÅR UNDER DEFINISJONEN REKLAMASJON I TRÅD MED KJØPSLOVEN OG RETTSPRAKSIS. DERSOM DU ØNSKER EN NY VARE ELLER ØNSKER DU PENGENE TILBAKE, MÅ DU GI OSS BESKJED OM DETTE. DU VIL FÅ PENGENE TILBAKEBETALT INNEN 14 DAGER, FRA VI MOTTOK VAREN I RETUR.

  KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

  DERSOM SELGEREN IKKE LEVERER VAREN ELLER LEVERER DEN FOR SENT I HENHOLD TIL AVTALEN MELLOM PARTENE, OG DETTE IKKE SKYLDES KJØPEREN ELLER FORHOLD PÅ KJØPERENS SIDE, KAN KJØPEREN I HENHOLD TIL REGLENE I FORBRUKERKJØPSLOVENS KAPITTEL 5 ETTER OMSTENDIGHETENE HOLDE KJØPESUMMEN TILBAKE, KREVE OPPFYLLELSE, HEVE AVTALEN OG KREVE ERSTATNING FRA SELGEREN.

  OPPFYLLELSE: DERSOM SELGEREN IKKE LEVERER VAREN PÅ LEVERINGSTIDSPUNKTET, KAN KJØPEREN FASTHOLDE KJØPET OG SETTE EN RIMELIG TILLEGGSFRIST FOR OPPFYLLELSE FRA SELGEREN. KJØPEREN KAN LIKEVEL IKKE KREVE OPPFYLLELSE DERSOM DET FORELIGGER EN HINDRING SOM SELGEREN IKKE KAN OVERVINNE ELLER DERSOM OPPFYLLELSE VIL MEDFØRE EN SÅ STOR ULEMPE ELLER KOSTNAD FOR SELGEREN AT DET STÅR I VESENTLIG MISFORHOLD TIL KJØPERENS INTERESSE I AT SELGEREN OPPFYLLER. FALLER VANSKENE BORT INNEN RIMELIG TID, KAN FORBRUKEREN KREVE OPPFYLLELSE.

  HEVING: KJØPEREN KAN HEVE AVTALEN MED SELGEREN DERSOM FORSINKELSEN ER VESENTLIG ELLER HVIS SELGEREN IKKE LEVERER VAREN INNEN DEN TILLEGGSFRISTEN FOR OPPFYLLELSE SOM KJØPEREN HAR FASTSATT. KJØPEREN KAN LIKEVEL IKKE HEVE AVTALEN MENS TILLEGGSFRISTEN LØPER, MED MINDRE SELGEREN HAR SAGT AT HAN ELLER HUN IKKE VIL OPPFYLLE INNEN FRISTEN.

  ERSTATNING: KJØPEREN KAN VIDERE KREVE ERSTATNING FOR TAP HAN ELLER HUN LIDER SOM FØLGE AV FORSINKELSEN FRA SELGERENS SIDE JF. FORBRUKERKJØPSLOVENS § 24. KJØPEREN MÅ MELDE KRAV TIL SELGEREN VED REKLAMASJON JF. DENNE KONTRAKTENS PUNKT 11.

  KJØPERS RETTIGHETER VED MANGLER

  DERSOM VAREN HAR EN MANGEL OG DETTE IKKE SKYLDES KJØPEREN ELLER FORHOLD PÅ KJØPERENS SIDE, KAN KJØPEREN I HENHOLD TIL REGLENE I FORBRUKERKJØPSLOVEN KAPITTEL 6 ETTER OMSTENDIGHETENE HOLDE KJØPESUMMEN TILBAKE, VELGE MELLOM RETTING OG OMLEVERING, KREVE PRISAVSLAG, KREVE AVTALEN HEVET OG ERSTATNING FRA SELGEREN.

  RETTING ELLER OMLEVERING: DERSOM VAREN HAR EN MANGEL, KAN KJØPEREN KREVE AT SELGEREN RETTER MANGELEN ELLER OMLEVERER TILSVARENDE VARE. SELGEREN KAN MOTSETTE SEG KJØPERENS KRAV DERSOM GJENNOMFØRINGEN AV KRAVET ER UMULIG ELLER VOLDER SELGEREN URIMELIGE KOSTNADER. SELGEREN SKAL FORETA RETTINGEN ELLER OMLEVERINGEN INNEN RIMELIG TID. RETTING ELLER OMLEVERING SKAL FORETAS UTEN KOSTNAD FOR KJØPEREN, UTEN RISIKO FOR AT KJØPEREN IKKE FÅR DEKKET SINE UTLEGG OG UTEN VESENTLIG ULEMPE FOR KJØPEREN. SELGEREN KAN IKKE FORETA MER ENN TO FORSØK PÅ RETTING ELLER OMLEVERING FOR SAMME MANGEL, MED MINDRE DET FORELIGGER SÆRLIGE GRUNNER SOM GJØR AT YTTERLIGERE FORSØK ER RIMELIG. SELV OM KJØPEREN VERKEN KREVER RETTING ELLER OMLEVERING, KAN SELGEREN TILBY RETTING ELLER OMLEVERING DERSOM DETTE SKJER UTEN OPPHOLD. DERSOM SELGEREN SØRGER FOR SLIK RETTING ELLER OMLEVERING, KAN KJØPEREN IKKE KREVE PRISAVSLAG ELLER HEVING.

  PRISAVSLAG: DERSOM MANGELEN IKKE RETTES ELLER OMLEVERES, KAN KJØPEREN KREVE FORHOLDSMESSIG PRISAVSLAG. HEVING: I STEDET FOR PRISAVSLAG KAN KJØPEREN HEVE AVTALEN, UNNTATT NÅR MANGELEN ER UVESENTLIG.

  ERSTATNING: KJØPEREN KAN OGSÅ KREVE ERSTATNING FOR ØKONOMISK TAP HAN ELLER HUN LIDER SOM FØLGE AV AT VAREN HAR EN MANGEL JF. FORBRUKERKJØPSLOVENS § 33. KJØPEREN MÅ MELDE KRAV TIL SELGEREN VED REKLAMASJON JF DENNE KONTRAKTENS PUNKT 11. REGLENE OM REKLAMASJON GJELDER I TILLEGG TIL, OG UAVHENGIG AV, REGLENE OM ANGRERETT OG EVENTUELLE GARANTIER STILT AV SELGER.

  SELGERS RETTIGHETER VED KJØPERS MISLIGHOLD

  DERSOM KJØPEREN IKKE BETALER ELLER OPPFYLLER DE ØVRIGE PLIKTENE ETTER AVTALEN, OG DETTE IKKE SKYLDES SELGEREN ELLER FORHOLD PÅ SELGERENS SIDE, KAN SELGEREN I HENHOLD TIL REGLENE I FORBRUKERKJØPSLOVEN KAPITTEL 9 ETTER OMSTENDIGHETENE HOLDE VAREN TILBAKE, KREVE OPPFYLLELSE AV AVTALEN, KREVE AVTALEN HEVET SAMT ERSTATNING FRA KJØPEREN. SELGEREN KAN OGSÅ ETTER OMSTENDIGHETENE KUNNE KREVE RENTER VED FORSINKET BETALING, INKASSOGEBYR OG GEBYR VED IKKE FORSKUDDSBETALTE UAVHENTEDE VARER.

  OPPFYLLELSE: DERSOM KJØPEREN IKKE BETALER, KAN SELGEREN FASTHOLDE KJØPET OG KREVE AT KJØPEREN BETALER KJØPESUMMEN (OPPFYLLELSE). ER VAREN IKKE LEVERT, TAPER SELGEREN SIN RETT DERSOM HAN VENTER URIMELIG LENGE MED Å FREMME KRAVET.

  HEVING: VED VESENTLIG BETALINGSMISLIGHOLD ELLER ANNET VESENTLIG MISLIGHOLD FRA KJØPER, KAN SELGEREN HEVE AVTALEN. SELGEREN KAN LIKEVEL IKKE HEVE ETTER AT KJØPESUMMEN ER BETALT. SELGEREN KAN OGSÅ HEVE KJØPET DERSOM KJØPEREN IKKE BETALER INNEN EN RIMELIG TILLEGGSFRIST FOR OPPFYLLELSE SOM SELGEREN HAR FASTSATT. SELGEREN KAN LIKEVEL IKKE HEVE MENS TILLEGGSFRISTEN LØPER, MED MINDRE KJØPEREN HAR SAGT AT HAN ELLER HUN IKKE VIL BETALE.

  ERSTATNING: SELGEREN KAN KREVE ERSTATNING FRA KJØPEREN FOR ØKONOMISK TAP HAN ELLER HUN LIDER SOM FØLGE AV KONTRAKTSBRUDD FRA KJØPERENS SIDE JF. FORBRUKERKJØPSLOVENS § 46.

  RABATTKODE

  DERSOM DU HAR EN RABATTKODE DU ØNSKER Å BENYTTE PÅ MATMOSFÆRE AS, MÅ KODEN TILFØYES OG AKTIVERES I DIN «HANDLEVOGN». DERSOM IKKE ANNET ER OPPLYST, DEKKER RABATTKODEN KUN PRISEN PÅ VAREN DU BESTILLER, IKKE ØVRIGE GEBYRER. DET ER IKKE MULIG Å HANDLE VARE(R) FOR LAVERE BELØP ENN VERDIEN PÅ RABATTKODEN (DETTE GJELDER I TILFELLER HVOR RABATTEN ER ET BELØP, IKKE VED PROSENT AVSLAG). DERSOM DU HAR GLEMT Å LEGGE INN DIN RABATTKODE FØR BETALING, KAN VI DESSVERRE IKKE ENDRE DETTE I ETTERKANT. OPPRETTING OG OPPDATERING AV KUNDEKONTO FOR Å OPPRETTE KUNDEKONTO HOS MATMOSFÆRE AS, KLIKKER DU PÅ «MIN KONTO» OG «OPPRETT NY KONTO». FYLL UT KONTAKTINFORMASJON OG VELG ET PASSORD OG KLIKK «SEND». DU VIL MOTTA EN BEKREFTELSE PÅ OPPRETTELSEN PER E-POST. DU LOGGER INN PÅ «MIN KONTO» MED E-POSTADRESSEN DIN OG DITT VALGTE PASSORD. FOR Å OPPDATERE ELLER ENDRE KONTOINFORMASJON LOGGER DU INN PÅ «MIN KONTO» OG KLIKKER PÅ «ENDRE» ELLER «BEHANDLE ADRESSER». TRYKK PÅ «LAGRE» NÅR ENDRINGEN ER GJENNOMFØRT.

  ORDRE

  FOR Å SE VENTENDE OG/ELLER TIDLIGERE GJENNOMFØRTE ORDRE, LOGGER DU INN PÅ «MIN KONTO». HER VIL DU FINNE EN OVERSIKT OVER VENTENDE OG TIDLIGERE ORDRE. PÅ «MIN KONTO» KAN DU OGSÅ REDIGERE OG OPPDATERE KONTAKTINFORMASJON SOM NAVN, ADRESSE OG LIGNENDE. JURIDISK NAVN: MATMOSFÆRE AS ORG NR: 925 155 276 FORETAKSREGISTERET